Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2009 r. - Dionisio Galao przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-57/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ana Maria Dionisio Galao (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komitet Regionów

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów ustalającej warunki zatrudnienia skarżącej w charakterze pracownika kontraktowego na podstawie 3 ter WZIP w zakresie, w jakim ogranicza ona czas trwania umowy do 3 miesięcy a także stwierdzenie nieważności dwóch aneksów do umowy o pracę skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego zmieniających datę zakończenia tej umowy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 19 grudnia 2008 r. w zakresie, w jakim ustala ona warunki zatrudnienia skarżącej jako pracownika kontraktowego na podstawie art. 3 ter WZIP a konkretnie w zakresie, w jakim ogranicza ona czas trwania umowy do 3 miesięcy;

stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 23 października 2008 r. w zakresie, w jakim zmienia ona w aneksie nr 9 do umowy warunki zatrudnienia skarżącej jako członka personelu tymczasowego na podstawie art. 8 lit. b) WZIP a konkretnie w zakresie, w jakim przenosi ona na 31 grudnia 2008 r. datę zakończenia tej umowy;

stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia 22 września 2008 r. w zakresie, w jakim zmienia ona w aneksie nr 8 do umowy warunki zatrudnienia skarżącej jako członka personelu tymczasowego na podstawie art. 8 lit. b) WZIP a konkretnie w zakresie, w jakim przenosi ona datę zakończenia tej umowy z dnia 30 września na 31 grudnia 2008 r.;

obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania.

____________