Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. - J przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: J (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony skarżącej o uznanie choroby, na którą cierpi, za chorobę zawodową, a także decyzji o obciążeniu jej opłatami i kosztami wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek strony skarżącej o uznanie za chorobę zawodową w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego choroby, na którą cierpi i która uniemożliwia jej sprawowanie funkcji;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obciążeniu jej opłatami i kosztami wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej symbolicznego euro jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________