Language of document :

Talan väckt den 20 maj 2009 - J mot kommissionen

(Mål F-53/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: J (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att godkänna den sjukdom sökanden lider av som yrkessjukdom, liksom beslutet att ålägga sökanden att betala arvodena och kostnaderna för den läkare som hon har utsett liksom hälften av arvodena och extrakostnaderna för läkarkommitténs tredje läkare.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut att avslå sökandens begäran att godkänna den sjukdom hon lider av, och som förhindrar henne från att utföra sina arbetsuppgifter, som yrkessjukdom i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara kommissionens beslut att ålägga sökanden att betala arvodet och kostnaderna för den läkare som hon har utsett liksom hälften av arvodena och extrakostnaderna för läkarkommitténs tredje läkare,

förplikta kommissionen att till sökanden utge ett symboliskt skadestånd på 1 euro för den ideella skada hon har lidit, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________