Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2009 r. - Carlo van Heuckelom przeciwko Europolowi

(Sprawa F-43/09)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Carlo van Heuckelom (Haga, Niderlandy) (przedstawiciele: J. Damminghs i D. Dane, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 lipca 2008 r. przyznającej skarżącemu zaledwie jeden stopień w ramach zaszeregowania do kategorii oraz decyzji z dnia 19 stycznia 2009 r. odrzucającej zażalenie złożone na pierwszą z decyzji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 stycznia 2009 r., odrzucającej zażalenie złożone przez skarżącego na decyzję z dnia 14 lipca 2008 r. oraz stwierdzenie nieważności drugiej z wymienionych decyzji, w drodze której skarżącemu przyznany został stopień w ramach zaszeregowania służbowego od dnia 1 kwietnia 2008 r.;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________