Language of document :

Žaloba podaná 15. apríla 2009 - van Heuckelom/Europol

(vec F-43/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo van Heuckelom (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: J. Damminghs a D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 14. júla 2008, ktorým sa žalobcovi priznáva jediný platový stupeň v rámci zaradenia do platových tried, ako aj rozhodnutia z 19. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti prvému uvedenému rozhodnutiu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 19. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu podaná proti rozhodnutiu zo 14. júla 2008, a zrušiť aj toto rozhodnutie zo 14. júla 2008, ktorým sa žalobcovi priznal jeden platový stupeň od 1. apríla 2008,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________