Language of document :

Žaloba podaná 7. apríla 2009 - Roumimper/Europol

(vec F-41/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis a D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008, ktorým bol žalobca informovaný o tom, že nie je možné poskytnúť mu trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný oznámil žalobcovi, že mu nemôže ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie prijaté na základe jeho sťažnosti zo 7. januára 2009, ktorým sa vyhlásili za nedôvodné výhrady žalobcu predložené proti rozhodnutiu z 12. júna 2008,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________