Language of document :

Talan väckt den 7 april 2009 - Roumimper mot Europol

(Mål F-41/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Nederländerna) (ombud: advokaterna P. de Casparis och D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008 genom vilket sökanden underrättas om att det inte är möjligt att ge honom en fast anställning och av beslutet av den 7 januari 2009 om avslag på det klagomål som anförts mot det första beslutet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008, genom vilket svaranden underrättar sökanden om att den inte kan erbjuda honom en fast anställning, samt beslutet av den 7 januari 2009, som meddelats med anledning av ett klagomål, i vilket beslut det slås fast att sökanden saknar grund för sina invändningar mot beslutet av den 12 juni 2008, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________