Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 19. janvārī - Clarke/ITSB

(lieta F-5/10)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nicole Clarke (Alikante, Spānija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasītājas līguma klauzulas atcelšana, saskaņā ar kuru paredzēts automātiski izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja prasītāja netiktu izvēlēta ārējā, ITSB vajadzībām organizētā atlases procedūrā, un, otrkārt, paziņojuma, ka atlases procedūras OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 un OHMI/AST/02/02 nekādi nav ietekmējušas prasītājas līgumu, atcelšana. Turklāt prasība atlīdzināt zaudējumus.

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB 2009. gada 12. marta paziņojumu un tajā ietverto ITSB lēmumus, saskaņā ar kuriem izbeidzas prasītājas darba tiesiskās attiecības, piemērojot 8 mēnešu uzteikuma termiņu sākot no 2009. gada 16. marta, atzīstot, ka prasītājas darba tiesiskās attiecības ar ITSB ir spēkā. Ja Tiesa uzskatīs par vajadzīgu, atcelt arī citu ITSB 2009. gada 3. augusta paziņojumu (termiņa apturējums uz 3 mēnešiem) un 2009. gada 9. oktobra paziņojumu (sūdzības noraidījums), kas prasītājas skatījumā nav atsevišķi administratīvi akti;

atcelt vai atzīt par spēkā neesošu prasītājas darba līguma ar ITSB 5. pantā ietverto darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu, pakārtoti,

atzīt, ka arī nākotnē prasītājas darba līguma izbeigšanu nevar balstīt uz šo darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu;

vēl pakārtoti atzīt, ka katrā ziņā ITSB 2009. gada 12. marta paziņojumā minētās atlases procedūras nekādi nevar radīt negatīvas sekas saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu.

piespriest ITSB samaksāt prasītājai kompensāciju tādā apmērā, kāds Tiesai šķitīs atbilstošs, par morālo kaitējumu un zaudējumiem, ko prasītāja cietusi saistībā 1. prasījumā minēto;

ja brīdī, kad Tiesa pieņems lēmumu, prasītājas darba tiesiskās attiecības būs izbeigušās un/vai ITSB nesamaksāto summu atmaksa nelikumīgas ITSB rīcības dēļ prasītājai jau būs veikta, neskatoties uz darba tiesisko attiecību turpināšanos,

piespriest ITSB atlīdzināt prasītājai - uzliekot ITSB par pienākumu prasītāju nodarbināt ar tādiem pašiem nosacījumiem un atjaunot darbā - zaudējumus, it īpaši izmaksājot viņai nesamaksāto darba algu un citus nelikumīgās ITSB rīcības rezultātā prasītājai radītos izdevumus (atskaitot bezdarbnieka pabalstu),

pakārtoti, ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ iepriekš minētajā situācijā prasītāju nav iespējams atjaunot darbā un/vai turpināt darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējiem nosacījumiem, piespriest ITSB atlīdzināt tā nelikumīgās darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumus, kas atbilst starpībai starp faktiski sagaidāmajiem ienākumiem un tiem, ko viņa būtu saņēmusi, ja darba līgums būtu bijis spēkā, ņemot vērā iemaksas pensiju fondā un citas iemaksas;

piespriest ITSB atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________