Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. - Clarke przeciwko OHIM

(Sprawa F-5/10)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Nicole Clarke (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Z jednej strony stwierdzenie nieważności zawartej w umowie skarżącej klauzuli przewidującej automatyczne rozwiązanie umowy o pracę w przypadku nieumieszczenia jej nazwiska na liście rezerwowej sporządzonej w wyniku zewnętrznego konkursu zorganizowanego na potrzeby OHIM. Z drugiej strony stwierdzenie, że konkurs OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHIM/AST/01/07 i OHIM/AST/02/07 nie wywołuje żadnych skutków w zakresie jej umowy o pracę. Ponadto zasądzenie od OHIM odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o:

uchylenie decyzji zawartych w piśmie OHIM z dnia 12 marca 2009 r., zgodnie z którym stosunek pracy skarżącej zostaje rozwiązany z zachowaniem ośmiomiesięcznego okresu wypowiedzenia począwszy od dnia 16 marca 2009 r., i stwierdzenie dalszego istnienia stosunku pracy skarżącej. W zakresie, w jakim Sąd uzna to za stosowne, skarżąca wnosi o uchylenie uważanych przez skarżącą za niesamodzielne decyzji zawartych w pismach OHIM z dnia 3 sierpnia 2009 r. (ustalenie trzymiesięcznego terminu) i z dnia 9 października 2009 r. (oddalenie zażalenia);

uchylenie lub stwierdzenie nieważności klauzuli rozwiązującej zawartej w art. 5 umowy o pracę skarżącej z OHIM, a posiłkowo

oświadczenie, że również w przyszłości rozwiązanie umowy o pracę skarżącej nie może opierać się na klauzuli rozwiązującej zawartej w jej umowie;

stwierdzenie, że w każdym razie wymienione w piśmie OHIM z dnia 12 marca 2009 r. postępowania konkursowe nie były w stanie wywołać negatywnych skutków klauzuli rozwiązującej;

zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za doznaną przez skarżącą w wyniku wskazanej w żądaniu pierwszym decyzji krzywdę w stosownej wysokości określonej przez Sąd;

na wypadek gdyby z uwagi na bezprawne działanie OHIM w chwili wydania orzeczenia przez Sąd skarżąca nie świadczyła już rzeczywiście pracy, mimo dalszego istnienia stosunku pracy, lub gdyby OHIM wypłacił już na rzecz skarżącej zaległe należności:

zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącej - przy jednoczesnym nakazaniu OHIM dalszego zatrudniania skarżącej jako członka personelu i przywrócenia jej do pracy - odszkodowania za doznaną przez nią szkodę, w szczególności przez zapłatę wszystkich ewentualnie zaległych kwot i zwrot wszystkich pozostałych wydatków powstałych po stronie skarżącej w wyniku bezprawnego działania OHIM (po potrąceniu zasiłku dla bezrobotnych);

posiłkowo na wypadek gdyby z prawnych lub faktycznych względów zaistniałych w rozpatrywanym przypadku przywrócenie skarżącej do pracy lub dalsze jej zatrudnienie na dotychczasowych warunkach nie było możliwe - zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącej odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynoszącej różnicę między rzeczywiście osiąganym dochodem a dochodem, którego skarżąca mogła się spodziewać, gdyby umowa obowiązywała dalej, z uwzględnieniem świadczeń na rzecz ubezpieczenia emerytalnego i innych szczególnych roszczeń;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

____________