Language of document :

Sag anlagt den 7. januar 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslagene på godtgørelse med 100% af en række lægelige udgifter.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse - uanset dens grundlag - hvorved sagsøgerens ansøgning af 17. marts 2009 blev afvist, annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 9. juni 2009.

Om fornødent annulleres afslaget - uanset dets grundlag - på den klage, som sagsøgeren den 15. september 2009 indgav over afslaget på hans ansøgning af 17. marts 2009.

Om fornødent annulleres notatet af 22. september 2009.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren differencen mellem det beløb, som han har betalt til lægelige udgifter fra den 1. december 2000 til og med den 17. marts 2009, hvilke udgifter har været genstand for en lang række ansøgninger i ovennævnte tidsrum, og det beløb, som han har fået udbetalt i godtgørelse fra den fælles sygesikringsordning, eller det beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende i denne henseende, med tillæg af morarenter af ovennævnte difference eller af det beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende, med virkning fra den første dag i den femte måned efter det tidspunkt, hvor adressaten for ansøgningen af 17. marts 2009 fik lejlighed til at tage denne til efterretning, i størrelsesordenen 10% årligt med renters rente, eller med den procentsats, som Personaleretten finder rimelig og passende, beregnet fra datoen for dommens afsigelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________