Language of document :

7. jaanuaril 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-2/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused, et teatavad tema kantud ravikulud 100%-liselt hüvitataks.

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata 17. märtsi 2009. aasta taotlus;

tühistada vajalikus ulatuses 9. juuni 2009. aasta teatis;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis vastu võetud otsus, millega jäeti rahuldamata 15. septembri 2009. aasta kaebus, mille hageja esitas 17. märtsi 2009. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale;

tühistada vajalikus ulatuses 22. septembri 2009. aasta teatis;

kohustada komisjoni tasuma hagejale summa, mis vastab hageja poolt 1. detsembrist 2000 kuni 17. märtsini 2009 k.a kantud ravikulude (mille hüvitamist hageja on 1. detsembrist 2000 kuni 17. märtsini 2009 korduvalt taotlenud) ja siiani ühise ravikindlustusskeemi raames hüvitatud ravikulude summa vahele, või siis summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab selles osas õigeks ja õiglaseks; lisaks kohustada kostjat tasuma nimetatud summade vahelt või siis Avaliku Teenistuse Kohtu poolt õigeks ja õiglaseks peetavalt summalt intressi, mida arvestatakse alates viiendast kuust pärast seda, kui 17. märtsi 2009. aasta taotluse adressaat sai taotlusega tutvuda; mõista intress välja 10%-lises aastamääras ja iga-aastase kapitaliseerimisega või siis sellise määra, kapitaliseerimise ja arvestama hakkamise kuupäevaga, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________