Language of document :

Жалба, подадена на 4 януари 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-1/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Лече) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията за отхвърляне на исканията на жалбоподателя за възстановяване на 100 % на някои медицински разходи

Искания на жалбоподателя

да се отменят, независимо от формата, в която са приети, решенията за отхвърляне на двете искания за възстановяване от 25 декември 2008 г.;

да се отмени, независимо от формата, в която е прието, решението за отхвърляне на искането от 27 декември 2008 г.;

де се отмени, доколкото е необходимо и независимо от формата, в която е прието, решението за отхвърляне на жалбата от 11 юли 2009 г. подадена от жалбоподателя срещу две решения за отхвърляне на двете искания за възстановяване от 25 декември 2008 г. както и срещу решението за отхвърляне на искането от 27 декември 2008 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка от 21 септември 2009 г., получена от жалбоподателя на език различен от италиански на 26 октомври 2009 г. и в превода на италиански език на 24 декември 2009 г.;

да се осъди ответника да заплати незабавно на жалбоподателя, като възстановяване на 100 % на направените от него медицински разходи, за които е поискал възстановяване по общата схема за здравно осигуряване, сумата от 2 519,08 EUR, или по-малка сума, която Съдът на публичната служба определи по справедливост на това основание, ведно с лихвите върху горепосочената сума, считано от първия ден на петия месец след момента, в който на адресата на искането от 27 декември 2008 г., както и на двете искания за възстановяване от 25 декември 2008 г., е била дадена възможност да се запознае с тях, в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, или в размер с годишна капитализация и начален момент, които Съдът на публичната служба определи по справедливост;

да се осъди Комисията да заплати незабавно на жалбоподателя разликата между сумата, платена от последния за направените от него в периода от 1 декември 2000 г. до 30 ноември 2008 г., включително, медицински разходи, обект на многобройни искания за възстановяване по общата схема за здравно осигуряване, отправени от жалбородателя в периода от 1 декември 2000 г. до 30 ноември 2008 г. и възстановената му до момента сума, или сумата, която Съдът на публичната служба определи по справедливост в това отношение, ведно с лихвите върху горепосочената разлика, или върху сумата, която Съдът на публичната служба определи по справедливост, считано от първия ден на петия месец след момента, в който на адресата на искането от 27 декември 2008 г. е била дадена възможност да се запознае с него, в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, или в размер с годишна капитализация и начален момент, които Съдът на публичната служба определи по справедливост;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________