Language of document :

Sag anlagt den 4. januar 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-1/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa )

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslagene på godtgørelse med 100% af en række lægelige udgifter.

Sagsøgerens påstande

De afgørelser, uanset deres grundlag, hvorved sagsøgerens to ansøgninger om godtgørelse af 25. december 2008 blev afslået, annulleres.

Den afgørelse, uanset dens grundlag, hvorved sagsøgerens ansøgning af 27. december 2008 blev afslået, annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget - uanset dets grundlag - på den klage, som sagsøgeren den 11. juli 2009 indgav over afslagene på de to ansøgninger om godtgørelse af 25. december 2008, samt af afslaget på ansøgningen af 27. december 2008.

Om fornødent annulleres det notat af 21. september 2009, som sagsøgeren fik kendskab til den 26. oktober 2009, og som var affattet på et andet sprog end italiensk samt notatet af 24. december 2009 i italienske oversættelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes ufortøvet at betale sagsøgeren 2 519,08 EUR svarende til en godtgørelse med 100% af de lægelige udgifter, som han har afholdt, og som han ansøgte om godtgørelse af inden for rammerne af den fælles sygesikringsordning, eller det lavere beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende i denne hensende, med tillæg af renter af ovennævnte beløb med virkning fra den første dag i den femte måned efter det tidspunkt, hvor adressaten for ansøgningen af 27. december 2008 samt for de to ansøgninger om godtgørelse af 25. december 2008 fik lejlighed til at tage denne til efterretning, i størrelsesordenen 10% årligt med renters rente, eller med den procentsats, som Personaleretten finder rimelig og passende, beregnet fra datoen for dommens afsigelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren differencen mellem det beløb, som han har betalt til lægelige udgifter fra den 1. december 2000 til og med den 30. november 2008, hvilke udgifter har været genstand for sagsøgerens mangfoldige ansøgninger til sygekassen om godtgørelse i ovennævnte tidsrum, og det beløb, som indtil nu er blevet udbetalt, eller det beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende i denne henseende, med tillæg af morarenter af ovennævnte difference eller af det beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende, med virkning fra den første dag i den femte måned efter det tidspunkt, hvor adressaten for ansøgningen af 27. december 2009 fik lejlighed til at tage denne til efterretning, i størrelsesordenen 10% årligt med renters rente, eller med den procentsats, som Personaleretten finder rimelig og passende, beregnet fra datoen for dommens afsigelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________