Language of document :

4. jaanuaril 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-110)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused, et teatavad tema kantud ravikulud 100%-liselt hüvitataks.

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis vastu võetud otsused, millega jäeti rahuldamata kaks 25. detsembril 2008 esitatud hüvitamistaotlust;

tühistada mis tahes vormis vastu võetud otsus, millega jäeti rahuldamata 27. detsembri 2008. aasta taotlus;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis vastu võetud otsus, millega jäeti rahuldamata 11. juuli 2009. aasta kaebus, mille hageja esitas kahe otsuse peale, millega jäeti vastavalt rahuldamata 25. detsembri 2008. aasta kaks hüvitamistaotlust ja 27. detsembri 2008. aasta taotlus;

tühistada vajalikus ulatuses 21. septembri 2009. aasta teatis, mille muus kui itaalia keeles kirjutatud versiooni sai hageja kätte 26. oktoobril 2009 ja itaaliakeelse tõlke 24. detsembril 2009;

kohustada kostjat tasuma täiendava viivituseta hagejale tema kantud ravikulude (mille hüvitamist ta ühise ravikindlustusskeemi raames taotles) 100%-liseks hüvitamiseks 2519,08 eurot või mis tahes väiksem summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab selles osas õigeks ja õiglaseks; samuti kohustada kostjat tasuma sellelt summalt intressi, mida arvestatakse alates viiendast kuust pärast seda, kui 27. detsembri 2008. aasta ja 25. detsembri 2008. aasta kahe hüvitamistaotluse adressaat sai taotlustega tutvuda; mõista intress välja 10%-lises aastamääras ja iga-aastase kapitaliseerimisega või siis sellise määra, kapitaliseerimise ja arvestama hakkamise kuupäevaga, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

kohustada kostjat tasuma täiendava viivituseta hagejale summa, mis vastab hageja poolt 1. detsembrist 2000 kuni 30. maini 2008 k.a kantud ravikulude (mille hüvitamist hageja on 1. detsembrist 2000 kuni 30. novembrini 2008 ühise ravikindlustusskeemi raames korduvalt taotlenud) ja siiani hüvitatud ravikulude summa vahele, või siis summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab selles osas õigeks ja õiglaseks; lisaks kohustada kostjat tasuma nimetatud summade vahelt või siis Avaliku Teenistuse Kohtu poolt õigeks ja õiglaseks peetavalt summalt intressi, mida arvestatakse alates viiendast kuust pärast seda, kui 27. detsembri 2008. aasta taotluse adressaat sai taotlusega tutvuda; mõista intress välja 10%-lises aastamääras ja iga-aastase kapitaliseerimisega või siis sellise määra, kapitaliseerimise ja arvestama hakkamise kuupäevaga, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________