Language of document :

Beroep ingesteld op 4 januari 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-1/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoekers verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te krijgen

Conclusies van de verzoekende partij

de in welke vorm dan ook genomen besluiten tot afwijzing van de twee verzoeken om vergoeding van 25 december 2008 nietig verklaren;

het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van het verzoek van 27 december 2008 nietig verklaren;

voor zover nodig, het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 11 juli 2009 tegen de twee besluiten tot afwijzing van zijn twee verzoeken om vergoeding van 25 december 2008 alsmede tegen het besluit tot afwijzing van zijn verzoek van 27 december 2008, nietig verklaren;

voor zover nodig, de nota van 21 september 2009, welke verzoeker op 26 oktober 2009 in een andere taal dan het Italiaans en op 24 december 2009 in de Italiaanse vertaling heeft ontvangen, nietig verklaren;

de Commissie veroordelen tot onmiddellijke betaling aan verzoeker, bij wijze van 100 % vergoeding van de door hem gemaakte ziektekosten waarvan hij vergoeding aan het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering heeft gevraagd, van het bedrag van 2 519,08 EUR dan wel elk lager bedrag dat het Gerecht uit dien hoofde redelijk en billijk acht, alsmede tot betaling van rente over bovenvermeld bedrag vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de dag waarop de adressaat van het verzoek van 27 december 2008 en van de twee verzoeken om vergoeding van 25 december 2008 daarvan kennis heeft kunnen nemen, tegen een jaarlijkse rentevoet van 10 % en met jaarlijkse kapitalisatie, dan wel tegen de rentevoet, de kapitalisatie en de dies a quo die het Gerecht redelijk en billijk acht;

de Commissie veroordelen tot onmiddellijke betaling aan verzoeker van het verschil tussen de bedragen die hij van 1 december 2000 tot en met 30 november 2008 aan ziektekosten heeft gemaakt en waarvoor hij in diezelfde periode talrijke verzoeken om vergoeding bij het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering heeft ingediend en de bedragen die hem tot op heden zijn vergoed, dan wel hetgeen het Gerecht redelijk en billijk acht, alsmede tot betaling van rente over bovenvermeld verschil, dan wel over hetgeen het Gerecht redelijk en billijk acht, vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de dag waarop de adressaat van het verzoek van 27 december 2008 daarvan kennis heeft kunnen nemen, tegen een rentevoet van 10 % per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, dan wel tegen de rentevoet, de kapitalisatie en de dies a quo die het Gerecht redelijk en billijk acht;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________