Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2010 r. -Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalających wnioski skarżącego, mające na celu uzyskanie zwrotu pewnych kosztów medycznych w wysokości 100%.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od tego jaką przybrały formę, którymi zostały oddalone dwa wnioski o zwrot kosztów z dnia 25 grudnia 2008 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od tego jaką przybrały formę, którymi oddalony został wniosek z dnia 27 grudnia 2008 r.;

w zakresie w jakim jest to niezbędne, stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej zażalenie skarżącego z dnia 11 lipca 2009 r. - niezależnie od formy tej decyzji - na dwie decyzje oddalające dwa wnioski o zwrot kosztów z dnia 25 grudnia 2008 r. a także na decyzję oddalającą wniosek z dnia 27 grudnia 2008 r.;

w zakresie w jakim jest to niezbędne, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 21 września 2009 r., doręczonego skarżącemu w dniu 26 października 2009 r., niesporządzonego w języku włoskim i w dniu 24 grudnia 2009 r. w wersji przetłumaczonej na język włoski;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu, bez dalszej zwłoki, tytułem zwrotu poniesionych przezeń kosztów medycznych w wysokości 100%, o których zwrot w ramach Wspólnych Uregulowań dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego on się ubiegał, kwoty 2519,08 EUR bądź takiej niższej kwoty, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną w tym względzie, powiększonej o odsetki od wspomnianej kwoty, za okres od pierwszego dnia piątego miesiąca od chwili gdy adresat wniosku z dnia 27 grudnia 2008 r. oraz dwóch wniosków o zwrot kosztów z dnia 25 grudnia 2008 r. miał możliwość powzięcia o nich wiadomości w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją lub w takiej wysokości, z taką kapitalizacją i z taką datą początku ich naliczania jakie Sąd uzna za prawidłowe i słuszne;

nakazanie Komisji zapłaty powodowi, bez dalszej zwłoki, różnicy pomiędzy kwotami, które poniósł on tytułem kosztów medycznych w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2008 r. włącznie i które były przedmiotem licznych wniosków skarżącego o zwrot w ramach Wspólnych Uregulowań dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2008 r. i kwotami zwróconymi mu dotychczas z tego tytułu bądź takiej kwoty jaką Sąd uzna za prawidłową i słuszną w tym względzie, powiększonej o odsetki od wspomnianej różnicy lub kwoty, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną, za okres od pierwszego dnia piątego miesiąca od chwili gdy adresat wniosku z dnia 27 grudnia 2008 r. miał możliwość powzięcia o nim wiadomości, w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją lub w takiej wysokości, z taką kapitalizacją i z taką datą początku ich naliczania jakie Sąd uzna za prawidłowe i słuszne;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________