Language of document :

Talan väckt den 4 januari 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-1/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av besluten att avslå sökandens begäran om att vissa av hans sjukvårdskostnader ska ersättas till 100 procent.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten varigenom sökandens båda ansökningar av den 25 december 2008 om återbetalning avslogs, oavsett vilken form dessa beslut hade,

ogiltigförklara beslutet varigenom sökandens ansökan av den 27 december 2008 avslog, oavsett vilken form detta beslut hade,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, beslutet, oavsett dess form, att avslå sökandens klagomål av den 11 juli 2009 som riktades mot de båda besluten att avslå hans ansökningar om återbetalning av den 25 december 2008 liksom mot beslutet att avslå ansökan av den 27 december 2008,

förplikta kommissionen att utan dröjsmål utge ersättning till sökanden med 100 procent för sjukvårdskostnader för vilka han har begärt ersättning från det gemensamma sjukförsäkringssystemet med ett belopp på 2 519,08 euro, eller ett lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, jämte ränta med på det beloppet, vilken löper från den första dagen i den femte månaden efter det datum då mottagaren av ansökan av den 27 december 2008 och de båda ansökningarna av den 25 december 2008 fick kännedom om dem, med tio procent per år med årlig kapitalisering, eller med den räntesats, och från den dag, som personaldomstolen finner skälig,

förplikta kommissionen att utan dröjsmål till sökanden betala mellanskillnaden mellan de belopp som sökanden erlagt för sjukvårdskostnader under perioden den 1 december 2000-30 november 2008, för vilka han begärt ersättning vid ett flertal tillfällen från det gemensamma sjukförsäkringssystemet och de belopp som han hittills erhållit som ersättning, eller det belopp som personaldomstolen finner skäligt, jämte ränta på ovannämnda mellanskillnad, eller på det belopp son personaldomstolen finner skäligt, vilken löper från den första dagen i den femte månaden efter det datum då mottagaren av ansökan av den 27 december 2008 och de båda ansökningarna av den 25 december 2008 fick kännedom om dem, med tio procent per år med årlig kapitalisering, eller med den räntesats, och från den dag, som personaldomstolen finner skälig,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________