Language of document :

Жалба, подадена на 7 април 2009 г. - Časta/Комисия

(Дело F-40/09)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Radek Časta (Брюксел, Белгия) (представител: L. Tahotná, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, искане за отмяна на решението на EPSO за това жалбоподателят да не бъде допуснат до устния изпит в рамките на конкурс на общо основание EPSO/AD/107/07-LAW поради неспазване на условието, свързано с тригодишен опит на ръководна длъжност. От друга страна, осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сума за претърпяната имуществена и неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение №° R/45715/08 от 22 декември 2008 г. на ОН [орган по назначаването],

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя сумата от 20 000 EUR заради имуществени и неимуществени вреди, заедно с лихви за забава, считано от 9 юни 2008 г. до петнадесетия ден след като съдебното решение придобие сила на присъдено нещо,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________