Language of document :

Žaloba podaná dne 7. dubna 2009 - Časta v. Komise

(Věc F-40/09)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobce: Radek Časta (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Tahotná, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO, kterým žalobce nebyl připuštěn k ústním zkouškám v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/107/07-LAW z důvodu nesplnění podmínky tříleté praxe ve funkci vyššího vedoucího pracovníka. Dále uložení povinnosti žalované, aby žalobci nahradila vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování č. R/45715/08 ze dne 22. prosince 2008;

uložit žalované, aby žalobci nahradila z titulu majetkové a nemajetkové újmy částku 20 000 eur, spolu s úroky z prodlení od 9. června 2008 až do 15. dne po dni nabytí právní moci rozsudku;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________