Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 7. aprīlī - Časta/Komisija

(lieta F-40/09)

Tiesvedības valoda - čehu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radek Časta, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Tahotná, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt Eiropas Personāla Atlases biroja (EPSO) lēmumu nepielaist prasītāju mutiskiem pārbaudījumiem vispārējā konkursā EPSO/AD/107/07-LAW tādēļ, ka nav izpildīts nosacījuma par 3 gadu pieredzi augstākajā administratīvajā amatā. Otrkārt, piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam ciestos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2008. gada 22. decembra lēmumu Nr. R/45715/08;

piespriest atbildētajai samaksāt prasītājam atlīdzību par materiāliem zaudējumiem un morālo kaitējumu EUR 20 000 apmērā, kam pieskaitīti nokavējuma procenti, sākot no 2008. gada 9. jūnija līdz 15 dienu laikam pēc tam, kad spriedums iegūst res judicata spēku;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________