Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. - Časta przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/09)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Radek Časta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Tahotná)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów ustnych konkursu otwartego EPSO/AD/107/07-LAW ze względu na niedopełnienie warunku dotyczącego trzyletniego doświadczenia zdobytego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Po drugie, zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego nr R/45715/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.;

zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego z tytułu szkody i krzywdy kwoty 20 000 EUR powiększonej o odsetki za zwłokę naliczone od dnia 9 czerwca 2008 r. do 15. dnia po uzyskaniu przez wyrok powagi rzeczy osądzonej;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________