Language of document :

Žaloba podaná 7. apríla 2009 - Časta/Komisia

(vec F-40/09)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobca: Radek Časta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Tahotná, advokátka)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO nepripustiť žalobcu k ústnym skúškam všeobecného výberového konania EPSO/AD/107/07-LAW z dôvodu nedodržania podmienky týkajúcej sa praxe v dĺžke troch rokov na pracovné miesto riadiaceho pracovníka. Na druhej strane uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu č. R/45715/08 z 22. decembra 2008,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy sumu 20 000 eur zvýšenú o úroky z omeškania od 9. júna 2008 do 15. dní po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________