Language of document :

Talan väckt den 7 april 2009 - Časta mot kommissionen

(Mål F-40/09)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Radek Časta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Tahotná)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan, dels om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att på grund av att sökanden inte uppfyllde det villkor avseende tre års erfarenhet som krävdes för en högre chefstjänst, neka sökanden tillträde till de muntliga proven som ingick i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/107/07-LAW, dels om att svaranden ska förpliktas utge ersättning till sökanden för den ekonomiska och ideella skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R/45715/08 av den 22 december 2008,

förplikta svaranden att till sökanden utge ett belopp på 20 000 euro, utgörande ersättning för ekonomisk och ideell skada, jämte dröjsmålsränta, beräknad från den 9 juni 2008 till och med den femtonde dagen efter det att domen vunnit rättskraft, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________