Language of document : ECLI:EU:C:2009:653

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

JULIANE KOKOTT

přednesené dne 22. října 2009(1)

Spojené věci C‑379/08 a C‑380/08

Raffinerie Mediterranee SpA (ERG)

Polimeri Europa SpA

Syndial SpA

proti

Ministero dello Sviluppo Economico a dalším

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Itálie)]

„Zásada ‚znečišťovatel platí‘ – Směrnice 2004/35/ES – Odpovědnost za životní prostředí – Časová působnost – Znečištění, k němuž došlo před datem stanoveným pro provedení uvedené směrnice a které přetrvává po tomto datu – Nápravná opatření – Povinnost konzultace s dotyčnými podniky – Příloha II“


(Viz věc C-378/08)1 – Původní jazyk: němčina.