Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Session (Skotlanti), Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 21.7.2009 - The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH

(Asia C-277/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Session (Skotlanti), Edinburgh

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vastaaja: RBS Deutschland Holdings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Nyt esillä olevan asian kaltaisissa olosuhteissa, joissa:

a) Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen pankin saksalainen tytäryhtiö on hankkinut ajoneuvoja Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuokratakseen ne Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalle yhtiölle, joka ei ole siihen etuyhteydessä, ja on maksanut tästä hankinnasta arvonlisäveron;

b) Yhdistyneen kuningaskunnan asiaa koskevan lainsäädännön mukaan toimia, jotka koostuivat ajoneuvojen vuokrauksesta, pidettiin Saksassa tehtyinä palvelujen suorituksina, joista ei näin ollen kannettu arvonlisäveroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Saksan lainsäädännön mukaan näitä toimia pidettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyinä tavaroiden luovutuksina, joista ei näin ollen kannettu arvonlisäveroa Saksassa. Tämän seuraus oli, että näistä toimista ei kannettu myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa kummassakaan jäsenvaltiossa;

c) Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut pankki valitsi saksalaisen tytäryhtiönsä vuokralleantajaksi ja määritteli leasingjärjestelyjen keston siten, että se saa veroedun sitä kautta, ettei vuokrista kanneta lainkaan arvonlisäveroa;

Onko kuudennen direktiivin1 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaa (nykyään arvonlisäverodirektiivin 169 artiklan a alakohta) tulkittava siten, että Yhdistyneen kuningaskunnan veroviranomaiset voivat sen nojalla evätä saksalaiselta tytäryhtiöltä oikeuden vähentää sen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajoneuvojen hankinnasta maksaman arvonlisäveron?

Edellyttääkö vastauksen antaminen ensimmäiseen kysymyksen sitä, että kansallisen tuomioistuimen on laajennettava tarkasteluaan sen huomioon ottamiseen, onko oikeuksien väärinkäytön kieltävää periaatetta mahdollista soveltaa?

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ajoneuvojen hankintaan sisältyvän veron vähentäminen ristiriidassa kuudennen direktiivin tätä koskevien säännösten tarkoituksen kanssa ja täyttääkö se siten oikeuden väärinkäytölle asetetun ensimmäisen edellytyksen, sellaisena kuin se on esitetty asiassa C-255/02, Halifax plc ym. vastaan Commissioners of Customs & Excise, annetun tuomion 74 kohdassa, kun otetaan huomioon muun muassa verotuksen neutraalisuuden periaate?

Edelleen, mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, olisiko tuomioistuimen katsottava, että liiketoimien olennaisena tarkoituksena on veroedun saaminen siten, että edellä mainitun yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion 75 kohdassa esitetty oikeuden väärinkäytölle asetettu toinen edellytys täyttyy, jos tavanomaisten kaupallisten edellytysten mukaisesti toimivien osapuolten välisen liiketoimen yhteydessä on sekä valittu saksalainen tytäryhtiö vuokraamaan ajoneuvot Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalle asiakkaalle että määritelty vuokrausehdot sitä silmällä pitäen, että saadaan veroetu sitä kautta, ettei vuokrista kanneta arvonlisäveroa?

____________

1 - Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste, 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).