Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná 7. září 2009 Administrativen Sad Sofija-grad - Said Šamilovič Kadzojev v. Direkcija "Migracija" pri Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Věc C-357/09)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen Sad Sofija-grad

Účastníci původního řízení

Žalobce: Said Šamilovič Kadzojev

Žalovaný: Direkcija "Migracija" pri Ministerstvo na vatrešnite raboti

Předběžné otázky

Má být čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí1 vykládán v tom smyslu, že

a)    pokud vnitrostátní právo členského státu až do provedení požadavků této směrnice nestanovilo žádné požadavky na maximální délku doby zajištění ani důvody jeho prodloužení a při provádění směrnice nebyla stanovena zpětná účinnost nových ustanovení, jsou uvedená ustanovení směrnice použitelná až od okamžiku provedení požadavků směrnice do vnitrostátního práva členským státem a mají účinky pouze po tuto dobu,

b)    směrnicí stanovené doby trvání zajištění ve zvláštním středisku za účelem vyhoštění nezahrnují dobu, po kterou byl právním předpisem výslovně zakázán výkon rozhodnutí o vyhoštění z členského státu, jelikož na žádost státního příslušníka třetí země probíhalo azylové řízení, i když dotyčný během tohoto řízení i nadále pobýval v tomto zvláštním zařízení, je-li to přípustné podle vnitrostátního práva členského státu?

Má být čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2008/115/ES vykládán v tom smyslu, že ve směrnici stanovená doba zajištění ve zvláštním středisku za účelem vyhoštění nezahrnuje dobu, po kterou byl právním předpisem výslovně zakázán výkon rozhodnutí o vyhoštění z členského státu, jelikož na základě žaloby proti tomuto rozhodnutí bylo zahájeno řízení, ačkoliv dotyčný během tohoto řízení i nadále pobýval v tomto zvláštním zařízení, pokud nevlastnil žádný platný doklad totožnosti, z čehož vyplývaly pochybnosti o jeho totožnosti, a neměl žádné prostředky na obživu a choval se agresivně?

Má být čl. 15 odst. 4 směrnice 2008/115/ES vykládán v tom smyslu, že neexistuje reálný předpoklad pro vyhoštění, pokud

a)    v době soudního přezkumu zajištění stát, jehož je dotyčný státním příslušníkem, odmítl dotyčnému vydat cestovní doklad pro účely navrácení, a i přes úsilí správních orgánů členského státu nebylo do té doby dosaženo žádné dohody se třetí zemí o jeho převzetí,

b)    v době soudního přezkumu zajištění existuje dohoda o navracení mezi Evropským společenstvím a státem, jehož je dotyčný státním příslušníkem, členský stát se však z důvodu existence nového důkazu - rodného listu dotyčného - této dohody nedovolával, přičemž dotyčný nechce být navrácen,

c)    možnosti prodloužení doby zajištění stanovené v čl. 15 odst. 6 směrnice byly vyčerpány a v době soudního přezkumu zajištění dotyčného podle čl. 15 odst. 6 písm. b) směrnice nebylo dosaženo dohody se třetí zemí o jeho převzetí?

Má být čl. 15 odst. 4 a 6 směrnice 2008/115/ES vykládán v tom smyslu, že pokud je při přezkumu zajištění státního příslušníka třetí země pro účely vyhoštění zjištěno, že neexistuje reálný předpoklad pro jeho vyhoštění a možnosti prodloužení zajištění byly vyčerpány,

a)    nemá být nařízeno jeho bezodkladné propuštění, jsou-li současně splněny tyto podmínky: dotyčný nemá žádné platné doklady totožnosti, bez ohledu na jejich dobu platnosti, z čehož vyplývají pochybnosti o jeho totožnosti, chová se agresivně, nemá žádné prostředky na svou obživu a žádná třetí osoba se nezavázala mu obživu zajistit,

b)    je třeba v rámci rozhodování o propuštění zkoumat, zda státní příslušník třetí země v souladu s požadavky vnitrostátního práva členského státu disponuje nezbytnými prostředky pro pobyt na území členského sátu a zda má adresu, na které je oprávněn se zdržovat?

____________

1 - Úř. věst. L 348, s. 98.