Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 25 септември 2009 г. - Caleprico/Комисия

(Дело F-38/07)1

Език на производството: италиански

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 140, 23.06.2007 г., стр. 45.