Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 september 2009 -Caleprico / Commissie

(Zaak F-38/07)1

Procestaal: Italiaans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 140 van 23/06/2007, blz. 45.