Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 września 2009 r. - Caleprico przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/07)1

Język postępowania: włoski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 140 z 23.6.2007, s. 45.