Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. - Sukup przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Viktor Sukup (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci Stéphane Rodriguez i Christophe Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura Komisji Europejskiej "administrowanie i rozliczanie należności indywidualnych" o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu ani dodatku szkolnego

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi,

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 22 stycznia 2009 r. przez organ powołujący, w której odrzucony został wniosek skarżącego i w razie potrzeby decyzji wydanej w dniu 29 maja 2009 r. przez organ powołujący, w której odrzucone zostało jego zażalenie,

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________