Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Rosenbaum/Комисия

(Дело F-9/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Класиране в степен - Искане за ново класиране - Приложно поле на член 13 от приложение XIII към Правилника за персонала - Вземане предвид на професионалния опит - Назначаване на посочената в обявлението за конкурса степен - Член 31 от Правилника за персонала - Принцип на недопускане на дискриминация - Свобода на движение на работници)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Eckehard Rosenbaum (Бон, Германия) (представител: H.-J. Rüber, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и B. Eggers)

Страна, встъпила в подкрепа на исканията на ответника:: Съвет на Европейските общности (представители: M. Simm и M. Bauer)

Предмет

Публична служба - От една страна, отмяна на решението за класиране на жалбоподателя, чието име фигурира в списъка на успешно издържалите конкурс за назначаване като администратори на степен A7/A6, доколкото с него се определя степен AD 6/2, и, от друга страна, искане за ново класиране

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Осъжда г-н Rosenbaum да заплати направените от него както и от Комисията на Европейските общности съдебни разноски.

3)    Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 64, 8.3.2008 г., стр. 70.