Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 - Rosenbaum / Commissie

(Zaak F-9/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Indeling in rang - Verzoek om herindeling - Werkingssfeer van artikel 13 van bijlage XIII bij het Statuut - Inaanmerkingneming van beroepservaring - Aanwerving in de rang van het vergelijkend onderzoek - Artikel 31 van het Statuut - Non-discriminatiebeginsel - Vrij verkeer van werknemers)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordiger: H.-J. Rüber, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en M. Bauer, gemachtigden

Voorwerp

Openbare dienst - Enerzijds, nietigverklaring van het besluit tot indeling van verzoeker, die is geslaagd voor een vergelijkend onderzoek voor de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs van de rang A7/A6, voor zover hij daarbij wordt ingedeeld in de rang AD 6/2 en, anderzijds, verzoek om herindeling

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Rosenbaum wordt verwezen in zijn kosten en in die van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 64 van 8/3/2008, blz. 70.