Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 - Rosenbaum/Komisia

(vec F-9/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Menovanie - Zaradenie do platovej triedy - Návrh na nové zaradenie - Rozsah pôsobnosti článku 13 prílohy XIII služobného poriadku - Zohľadnenie odbornej praxe - Prijatie do platovej triedy uvedenej vo výberovom konaní - Článok 31 služobného poriadku - Zásada nediskriminácie - Voľný pohyb pracovníkov)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Na jednej strane zrušenie rozhodnutia, ktorým sa úspešný uchádzač výberového konania uskutočneného na účely vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov pre prijímanie do zamestnania riadiacich pracovníkov platovej triedy A7/A6 zaraďuje do platovej triedy AD 6/2, a na druhej strane návrh na nové zaradenie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Rosenbaum znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii Európskych spoločenstiev.

3.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 70.