Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2009 - Rosenbaum mot kommissionen

(Mål F-9/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Placering i lönegrad - Begäran om placering i annan lönegrad - Tillämpningsområdet för artikel 13 bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Beaktande av yrkeserfarenhet - Lönegrad enligt uttagningsprov - Artikel 31 i tjänsteföreskrifterna - Icke-diskrimineringsprincipen - Fri rörlighet för arbetstagare)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaten H.-J. Rüber)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Simm och M. Bauer)

Saken

Personalmål - Dels ogiltigförklaring av lönegradsbeslutet gällande sökanden, som godkänts i ett uttagningsprov för upprättande av en reservlista för rekrytering av handläggare i lönegrad A7/A6, i den del sökanden placerats i lönegrad AD 6/2, dels begäran om att placeras i annan lönegrad.

Domslut

Talan ogillas.

Eckehard Rosenbaum ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta Europeiska gemenskapernas kommissions rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska som intervenerande part bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 64, s. 70, 8.3.2008.