Language of document :

11. septmebril 2009 esitatud hagi - Wenig versus komisjon

(Kohtuasi F-75/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fritz Harald Wenig (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid Georges-Albert Dal ja Dominique Voillemot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Ühelt poolt nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus lükata tagasi hageja 23. septembri 2008. aasta abitaotlus Euroopa Komisjonile, ja teiselt poolt nõue tühistada Euroopa Komisjoni 14. novembri 2008. aasta tagasilükkamisotsus.

Hageja nõuded

Tühistada vaikimisi tehtud otsus lükata tagasi hageja 23. septembri 2008. aasta abitaotlus, et Euroopa Komisjon abistaks teda seoses tema õiguste kahjustamisega 7. septembril 2008 Briti ajalehe Sunday Times veebisaidil avaldatud solvava ja laimava artikli ning selle autorite ebaseadusliku tegevuse tõttu;

kui komisjoni 14. novembri 2008. aasta otsust saab käsitleda hageja täiendatud abitaotluse otseselt tagasilükkava otsusena, tühistada see otsus osas, kus lükati tagasi hageja abitaotlus seoses "Worst Conflicts of Interest Award" organiseerimisega, mis seadis kahtluse alla ja kahjustas tema au ja tema süütuse presumptsiooni;

mõista kostjalt välja hüvitis ja intressid hagejale tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________