Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. - Wenig przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci Georges-Albert Dal i Dominique Voillemot)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności dorozumianego odrzucenia wniosku skarżącego z dnia 23 września 2008 r. o udzielenie przez Komisję Europejską pomocy i po drugie stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej, wydanej przez Komisję Europejską w dniu 14 listopada 2008 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianego odrzucenia wniosku skarżącego o udzielenie pomocy z dnia 23 września 2008 r. mającego na celu udzielenie mu przez Komisję Europejską pomocy w związku z naruszeniem jego praw, którego doznał on przy publikacji w dniu 7 września 2008r. na stronie internetowej dziennika brytyjskiego Sudany Times artykułu pomawiającego go i wyrządzającego mu krzywdę i w następstwie niezgodnych z prawem zachowań jego autorów,

w razie gdyby nie zostało ono uznane za decyzję odrzucająca w sposób wyraźny złożony przez skarżącego wniosek o udzielenie pomocy, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 listopada 2008 r. w zakresie w jakim zostaje odrzucony jego wniosek o udzielenie pomocy w związku z organizacją "Worst Conflicts of Interest Award", w ramach których jego osoba została zakwestionowana i które szkodzą jego reputacji i naruszają domniemanie jego niewinności,

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami jako naprawienie poniesionych przezeń szkody i krzywdy,

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________