Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 24 september 2009 - Schell / Commissie

(Zaak F-36/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Toekenning van gratificatiepunten door directeuren-generaal - Bevorderingsronde 2007)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Arno Schell (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 alsmede nietigverklaring van zijn bevorderingsrapport over het jaar 2007

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Schell zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 142 van 07/06/2008, blz. 40.