Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 15. september 2009 - Marc Hartwig mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-141/06) 1

(Udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - ansøgere opført på en udvælgelsesprøves reserveliste, der var offentliggjort, før den nye vedtægt trådte i kraft - indplacering på løntrin under anvendelse af de nye mindre gunstige regler - overgangsforanstaltninger til vedtægtens bilag XIII)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marc Hartwig (Bruxelles, Belgien) (ved avocat T. Bontinck)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers og Europa-Parlamentets afgørelser af 16. april 2006, hvorved sagsøgeren, der er midlertidigt ansat i lønklasse B*7, og som har bestået den eksterne udvælgelsesprøve PE/34/B, blev udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse B*3, løntrin 2, under anvendelse af bestemmelserne i vedtægtens bilag XIII.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-141/06, Hartwig mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 20 af 27.1.2007, s. 40.