Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 september 2009 - Hartwig / Commissie

(Zaak F-141/06)1

(Aanstelling - Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Kandidaten die op reservelijst zijn geplaatst van een vergelijkend onderzoek dat vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut is bekendgemaakt - Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige bepalingen - Overgangsmaatregelen van bijlage XIII bij Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marc Hartwig (Brussel, België) (vertegenwoordiger: T. Bontinck, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de op 16 april 2006 in werking getreden besluiten van de Commissie en het Parlement waarbij verzoeker, die als tijdelijk functionaris was ingedeeld in de rang B*7 en is geslaagd voor extern vergelijkend onderzoek PE/34/B, krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut als ambtenaar is aangesteld en is ingedeeld in de rang B*3, salaristrap 2

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over het beroep in zaak F-141/06, Hartwig/Commissie.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 20 van 27/1/2007, blz. 40.