Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 września 2009 r. - Hartwig przeciwko Komisji

(Sprawa F-141/06)1

(Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Osoby wpisane na listę rezerwową konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego - Zaszeregowanie służbowe na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Środki przejściowe zawarte w załączniku XII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Hartwig (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat T. Bontinck)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji i Parlamentu wywołujących skutki prawne od dnia16 kwietnia 2006 r., na podstawie których skarżący, będący pracownikiem tymczasowym w grupie zaszeregowania B*7 oraz laureatem konkursu zewnętrznego PE/34/B został powołany na urzędnika w grupie zaszeregowania B*3, stopień 2, na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego

Sentencja postanowienia

Umarza się postępowanie w sprawie skargi zarejestrowane jako sprawa F-141/06 Hartwig przeciwko Komisji.

Każda ze strona pokrywa swoje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 20 z 27.1.2007, s. 40.