Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Van Arum/Парламент

(Дело F-139/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Атестиране - Атестационен доклад - Обхват на жалбата по член 90 от Правилника)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Rinse van Arum (Winksele, Белгия) (представител: W. van den Muijsenbergh, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: J. F. De Wachter, C. Burgos и K. Zejdová)

Предмет

Публична служба - Искане за изменение или, при условията на евентуалност, за отмяна на атестационния доклад, като и за осъждане на ответника да заплати символичната сума от 1 EUR като обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 92, 12.4.2009 г.