Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. septembri 2009. aasta otsus - Van Arum versus parlament

(Kohtuasi F-139/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Hindamisaruanne - Personalieeskirjade artiklis 90 ette nähtud kaebuse ulatus)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Rinse van Arum (Winksele, Belgia) (esindaja: advokaat W. van den Muijsenbergh)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: J. F. De Wachter, C. Burgos ja K. Zejdová)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue muuta või teise võimalusena tühistada hindamisaruanne ning mõista kostjalt välja kahju hüvitis sümboolses summas 1 euro.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 92, 12.4.2009, lk 49.