Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 - Van Arum / Parlement

(Zaak F-139/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Beoordelingsrapport - Reikwijdte van de klacht bedoeld in artikel 90 van het Statuut)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Rinse van Arum (Winksele, België) (vertegenwoordiger: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. F. De Wachter, C. Burgos en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Verzoek om wijziging of, subsidiair, nietigverklaring van het beoordelingsrapport en om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een symbolische schadevergoeding van 1 EUR

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 92 van 12.4.2009, blz. 49.