Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. - Van Arum przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-139/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Zakres zażalenia przewidzianego w art. 90 regulaminu)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Rinse Van Arum (Winksele, Belgia) (przedstawiciel: adwokat W. van den Muijsenbergh)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. F. De Wachter, C. Burgos i K. Zejdova, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Żądanie zmiany, bądź tytułem żądania ewentualnego stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny i zasądzenia od strony pozwanej symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 92 z 12.4.2009, s. 49.