Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 -Van Arum/Parlament

(vec F-139/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotiaca správa - Dosah sťažnosti v zmysle článku 90 služobného poriadku)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Rinse van Arum (Winksele, Belgicko) (v zastúpení: W. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter, C. Burgos a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Návrh na zmenu alebo subsidiárne, zrušenie hodnotiacej správy a zaviazanie žalovaného na úhradu symbolickej sumy 1 eura ako náhrady škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2009, s. 49.