Language of document :

Žaloba podaná dne 17. srpna 2009 - Simone Daake v. OHIM

(Věc F-72/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simone Daake (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OHIM ze dne 12. září 2008, kterým se zrušuje pracovní smlouva žalobkyně, a zaplacení náhrady škody; tvrzené obcházení ustanovení týkajících se zaměstnání na dobu neurčitou uzavíráním po sobě jdoucích smluv na dobu určitou

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit prohlášení OHIM obsažené v dopise ze dne 12. září 2008, podle kterého její pracovní smlouva uzavřená s OHIM končí ke dni 31. října 2008,

zrušit rozhodnutí vydané OHIM dne 6. května 2009, kterým OHIM zamítl její odvolání podané dne 12. prosince 2008 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu,

uložit OHIM náhradu hmotné škody ve výši rozdílu mezi

jejími skutečnými příjmy podle formálního zařazení jako zaměstnankyně podle článku 3a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství od 1. listopadu 2005 do 31. října 2008 a podporou v nezaměstnanosti, která jí byla vyplacena od 1. listopadu 2008 až dodnes, na straně jedné a

příjmy, které jí přísluší jako dočasné zaměstnankyni podle článku 2a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství od 1. listopadu 2005 až dodnes - podpůrně alespoň příjmy, které jí přísluší jako dočasné zaměstnankyni podle článku 2a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství od 1. listopadu 2005 do 31. října 2008, jakož i podporou v nezaměstnanosti, která jí přísluší a vypočítá se podle příjmů, které jí přísluší za měsíc říjen 2008 podle článku 2a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství - na straně druhé,

jakož i ztrátami, které tím vznikly ohledně starobního důchodu, a ostatními náhradami, příjmy a zvýhodněními s ohledem na přiměřené povýšení k 1. dubnu 2008 zohledňující její pracovní výkony,

uložit OHIM, aby žalobkyni nahradil nehmotnou škodu, která jí byla způsobena v důsledku diskriminace vůči jiným spolupracovníkům OHIM, a to ve výši, která je ponechána na posouzení Soudu,

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení.

____________