Language of document :

Sag anlagt den 17. august 2009 - Simone Daake mod KHIM

(Sag F-72/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Simone Daake (Alicante, Spanien) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Harmoniseringskontorets afgørelse af 12. september 2008 om ophævelse af sagsøgerens ansættelseskontrakt samt betaling af en erstatning. Det gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af bestemmelserne om fastansættelse som følge af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser.

Sagsøgerens påstande

Harmoniseringskontorets afgørelse af 12. september 2008, hvorefter hendes ansættelseskontrakt udløber den 31. december 2008, annulleres.

Harmoniseringskontorets afgørelse af 6. maj 2009 om afslag på hendes klage af 12. december 2008 indbragt i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale hende erstatning beregnet som differencen mellem hendes faktiske vederlag efter den formelle indplacering som kontraktansat i medfør af ansættelsesvilkårenes artikel 3a fra den 1. november 2005 til den 31. oktober 2008 samt de arbejdsløshedsdagpenge, hun har fået udbetalt fra den 1. november 2008 og indtil dags dato på den ene side, og det vederlag, som hun har krav på som midlertidigt ansat i medfør af ansættelsesvilkårenes artikel 2, litra a), fra den 1. november 2005 til den 31. oktober 2008 samt de arbejdsløshedsdagpenge, som hun har krav på ved beregning efter det beløb, som hun har krav på for oktober måned 2008 i henhold til ansættelsesvilkårenes artikel 2, litra a), på den anden side, samt erstatning for det deraf følgende tab af pension og andre godtgørelser, honorarer og gratiale, idet der henses til en passende forfremmelse pr. 1. april 2008 svarende til hendes fortjenester.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af forskelsbehandling i forhold til andre medarbejdere ved Harmoniseringskontoret, hvilken erstatning udmåles efter Personalerettens skøn.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________