Language of document :

Žaloba podaná 17. augusta 2009 - Simone Daake/ÚHVT

(vec F-72/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simone Daake (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ÚHVT z 12. septembra 2008, ktorým sa zrušuje pracovná zmluva žalobkyne, ako aj zaplatenie náhrady škody; tvrdené obchádzanie ustanovení, ktoré sa týkajú zamestnávania na dobu neurčitú, uzavieraním po sebe nasledujúcich zmlúv na dobu určitú

Návrhy žalobkyne

zrušiť vyhlásenie ÚHVT uvedené v liste z 12. septembra. 2008, podľa ktorého sa jej pracovná zmluva s ÚHVT končí k 31. októbru 2008,

zrušiť rozhodnutie ÚHVT zo 6. mája 2009, ktorým ÚHVT zamietol jej sťažnosť podanú 12. decembra 2008 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať ÚHVT na náhradu hmotnej škody vo výške rozdielu medzi

jej skutočnými príjmami podľa oficiálneho zaradenia ako zmluvnej zamestnankyne podľa článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov od 1. novembra 2005 do 31. októbra 2008 a podporou v nezamestnanosti, ktorá jej bola vyplatená od 1. novembra 2008 až dodnes na jednej strane, a

príjmami, ktoré jej patria ako dočasnej zamestnankyni podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov od 1. novembra 2005 až dodnes - subsidiárne aspoň príjmami, ktoré jej patria ako dočasnej zamestnankyni podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov od 1. novembra 2005 do 31. októbra 2008, ako aj podporou v nezamestnanosti, ktorá jej patrí a vypočíta sa podľa príjmov, ktoré jej patria za mesiac október 2008 podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov - na druhej strane,

ako aj stratami, ktoré tým vznikli, pokiaľ ide o starobný dôchodok, a ostatnými náhradami, príjmami a zvýhodneniami s ohľadom na primerané povýšenie k 1. aprílu 2008 zohľadňujúce jej pracovné výkony,

zaviazať ÚHVT, aby žalobkyni nahradil nehmotnú škodu, ktorú utrpela v dôsledku diskriminácie v porovnaní s inými pracovníkmi ÚHVT, a to vo výške stanovenej Súdom pre verejnú službu podľa jeho úvahy,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

____________