Language of document :

Talan väckt den 7 augusti 2009 - Simone Daake mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-72/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Simone Daake (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns beslut av den 12 september 2008 att säga upp sökandens anställningsavtal samt om erläggande av skadestånd, på grund av att bestämmelserna om tillsvidareanställning kringgåtts genom successiva tidsbegränsade avtal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns förklaring i skrivelse av den 12 september 2008 att säga upp sökandens anställningsavtal till och med den 31 oktober 2008,

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns beslut av den 6 maj 2009 att avslå sökandens klagomål i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens sakskada motsvarande skillnaden mellan

å ena sidan sökandens verkliga lön enligt den formella indelningen som kontraktsanställd enligt artikel 3a i anställningsvillkoren för övriga anställda under perioden 1 november 2005-31 oktober 2008 samt den till sökanden utbetalda arbetslöshetsersättning från och med den 1 november 2008 till och med dagen för talans väckande, och

å andra sidan, i första hand sökandens tilltänkta lön som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 november 2005 till och med dagen för talans väckande - i andra hand åtminstone sökandens tilltänkta lön som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkor under perioden 1 november 2005-31 oktober 2008 samt den tilltänkta arbetslöshetsersättningen, beräknad enligt den för sökanden tilltänkta lönen för månad 10/2008 enligt artikel 2 a i anställningsvillkor för övriga anställda -

samt ersätta den därigenom uppkomna förlusten i pension och övriga ersättningar, vederlag och förmåner med beaktande av en lämplig och med sökandens prestationer överensstämmande befordran till och med den 1 april 2008,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta den ideella skada som sökanden lidit till följd av diskriminering i förhållande till andra medarbetare vid harmoniseringsbyrån, varvid storleken på skadeståndet ska fastställas av personaldomstolen,

förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. (varumärken, mönster och modeller) att ersätta rättegångskostnaderna.

____________