Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

Решение на Съда (седми състав) от 18 юни 2009 г. — Комисия/Австрия

(Дело C‑422/08)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2004/35/ЕО — Екологична отговорност — Предотвратяване и отстраняване на екологичните щети — Липса на транспониране в определения срок“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 ЕО) (вж. точка 10)

2.                     Държави членки — Задължения — Изпълнение на директивите — Неизпълнение на задължения — Обосновка, изведена от вътрешния правов ред — Недопустимост (член 226 ЕО) (вж. точка 11)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, точка 11, стр. 168)

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за транспониране на Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Република Австрия да заплати съдебните разноски.